?

Log in

Salubong - Pearl of Central Luzon [entries|archive|friends|userinfo]
Pearl Of Central Luzon

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Salubong [Apr. 18th, 2006|07:41 am]
Pearl Of Central Luzon

bataan

[shanbeyb]
Aaminin kong makalipas ang mahigit anim na taon, noong Black Saturday lang ulit ako nakakita ng Salubong.
Kung bakit ba kasi kung gaano ako karelihiyosa noong highschool pa lang, saka naman ako inatake ng pagiging pagano
noong kalagitnaan ko sa kolehiyo.

O pwedeng hindi ako pagano ngunit isang taong may sariling relihiyon. Isang taong naniniwala sa isang Diyos pero hindi naniniwala sa simbahan. 

O pwedeng may paniniwala ako sa simbahan ngunit iilan lang sa nakaluklok ang aking pinagkakatiwalaan. Ako'y may paggalang sa bawat relihiyon. Ni hindi ko tinatanong kung bakit kailangang mangilin ang ibang relihiyon sa araw ng Sabado o Biyernes. Wala rin akong pagkutya kung ang isang relihiyon ay di kumakain ng lamang-loob o dugo. Para sa akin, ang Diyos ay nasa puso anuman ang napiling relihiyon.

Ang pagiging Katoliko ko ay isang relihiyong minana sa aking mga ninuno. Ngunit hindi ako ganun kabukal at kabukas sa relihiyong aking kinamulatan. Ang Diyos ay nasa puso. Hangga't gumagawa ako ng kabutihan at walang pinipinsalang kapwa, ako ay may Diyos. A, hindi ako pagano. Hindi ako sumasamba sa araw o buwan. May Diyos pala akong pinaniniwalaan.

Ang masarap sa pagiging Katoliko ay ang kalayaan sa relihiyon. Walang obligasyong mangilin o magsimba. Di kaya isang dahilan din iyon kaya't ang mga Katoliko ay nililibak ng ibang relihiyon? Ni walang tiyaga ang mga Katolikong magrosaryo o magmisa. 

Ako'y nahihiya kay Birheng Maria. Noong aking kabataan, siya ang aking dulugan sa tuwing may suliraning dasal lang ang katapat. Pero ngayon, bagama't ako'y nagnonobena, parang hungkag ang tiwala ko sa kanya. Ewan ko ba. Bakit biglang nagbago ang isang matapat na alagad. Siguro'y dala ng aking dinanas sa buhay. Siguro, naisip kong hindi rin patas ang langit minsan. Maraming masasamang loob na patuloy na yumayaman. Marami ring tapat sa relihiyon ang patuloy na naghihirap. Ewan ko ba. Patawarin ako ng Diyos sa sinabi ko.

Isa akong Katoliko. Bagama't ilang ulit kong gustong talikuran ang relihiyong minana, dumarating at dumarating ako sa punto ng pagbabalik-loob. Kaygandang magmisa ni Soc Villegas. Starstruck nga lang ba ako? Hindi siguro. Naroroon lang marahil ang respeto ko sa kanya. Ni hindi ako nagmamadaling umupo sa pinakaharap na bahagi ng simbahan. Andun lang kami ng aking mga kaibigan sa labas ng simbahan, sa may parteng Ultrea. Andun lang kami habang nilalamok.

Kayhaba ng misa! Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakapagmisa ako ng dalawang oras! Punung-puno ang simbahan ng mga Katolikong ewan ko kung ilang bahagi ang sinasapuso ang misa. Natitiyak ko ng mga oras na iyon, nasa puso ko ang misa. Nasa puso ko kahit na paminsan-minsan akong natutuksong sulyapan ang aking cellphone kung may text message

Napakaganda ng Balanga. Simpleng bayan lang pero masasabing nakararami ang maluwag sa buhay. Marami ng nabago sa paligid. Marami ng  napaayos at marami ring sumulpot na bago. Pati nga ang Salubong, marami ring pinagbago.

      Makatotohanan ang kalapating kinalalagyan ng mga "anghel." Walang ganyan dati. Nakita ninyo ba ang logo ng Jollibee? Dapat yata'y may bayad ang page na ito sa advertisement. Hehehe.  Habang itinataas ng crane ang anghel na mag-aalis ng belo ng Mahal na Birhen. Crane na ang gamit ngayon at di na yung kahon na may tali. Nasa background naman ang facade ng Balanga City Hall.


  Ang Mahal na Birhen habang inaalisan ng belo ng anghel.
linkReply