?

Log in

Balik-Bataan - Pearl of Central Luzon [entries|archive|friends|userinfo]
Pearl Of Central Luzon

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Balik-Bataan [Feb. 10th, 2006|08:22 pm]
Pearl Of Central Luzon

bataan

[shanbeyb]
Two months na pala ang nakakalipas.
Ano na bang nangyari sa Balik-Bataan project na yan!
Hehehe....
linkReply